PLATNÉ - Všeobecné záväzné nariadenia

103-vzn-22020-o-urceni-spolocneho-skolskeho-obvodu.pdf 33.94 Kbyte 19.03.2021
102-vzn-12020-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf 41.00 Kbyte 19.03.2021
100-99-vzn-42019-o-uzivani-verejnej-kanalizacie-a-nakladani-s-odpadovymi-vodami.pdf 53.05 Kbyte 17.12.2019
98-vzn-32019-o-miestnej-dani-za-psa.pdf 45.00 Kbyte 17.12.2019
97-vzn-22019-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf 54.80 Kbyte 17.12.2019
96-vzn-12019-o-miestnej-dani-z-nehnutelnosti.pdf 41.70 Kbyte 17.12.2019
95-2016-9-vzn-trhovy-poriadok.doc 291.50 Kbyte 21.12.2016
94-2016-8-vzn-o-nahradnom-zasobovani-pitnou-vodou.doc 271.50 Kbyte 07.09.2016
93-2016-7-vzn-o-case-predaja-a-prevadzky-sluzieb.doc 273.00 Kbyte 07.09.2016
92-2016-6-vzn-trhovy-poriadok.doc 300.50 Kbyte 07.09.2016
91-2016-5-vzn-o-zruseni-vzn.doc 267.00 Kbyte 07.09.2016
VZN č.4/2016 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác 286.00 Kbyte 13.04.2016
VZN č.3/2016 o organizácii miestneho referenda 314.50 Kbyte 13.04.2016
VZN č.2/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov 280.00 Kbyte 13.04.2016
VZN č.1/2016 ktorým sa zrušujú VZN č.1/97, č.2/2000, č.4/2004 266.50 Kbyte 15.02.2016
VZN 4/2015 o určení verejných priestranstiev k propagácii politických subjektov počas volebnej kampane 272.50 Kbyte 16.12.2015
VZN 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 313.00 Kbyte 16.12.2015
VZN 2/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 159.09 Kbyte 16.12.2015
VZN 1/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia 266.00 Kbyte 16.12.2015
VZN 5/2014 daň za psa 269.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 4/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 279.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 2/2014 náhradné zásobovanie vodou 174.54 Kbyte 02.05.2015
VZN 3/2013 o podmienkach podnikania v obci 268.50 Kbyte 02.05.2015
dodatok č.2 k VZN 3/2008 poskytnutie finančných prostriedkov 266.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva a automaty 291.50 Kbyte 02.05.2015
dodatok č.1 k VZN 3/2008 poskytnutie finančných prostriedkov 265.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 1/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce - zmeny č.1 216.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 3/2010 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce DnV 505.50 Kbyte 02.05.2015
príloha č.1 k VZN 2/2009 32.50 Kbyte 02.05.2015
príloha č.2 k VZN 2/2009 33.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb 395.50 Kbyte 02.05.2015
VZN 6/2008 zásady hospodárenia s majetkom obce DnV 282.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 5/2008 trhový poriadok trhových miest na území obce DnV 340.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 4/2008 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrov službu 269.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 3/2008 na poskytnutie fin prostr na podporu kultury 31-12-2008 242.00 Kbyte 02.05.2015
príloha č.1 k VZN 3/2008 žiadosť na poskytnutie fin prostriedkov 47.50 Kbyte 02.05.2015