Odpadové hospodárstvo

Sadzba miestnych daní a poplatkov  
   
Poplatky Suma v euro za  rok
Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci 24
Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci po dovŕšení 62 rokov veku 15
Právnická osoba, ktorá  užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako podnikanie 45
Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania 55
Právnická osoba, ktorá má zamestnancov - ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov je súčet priemerného počtu zamestnancov za predchádzajúci rok neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt. Výška koeficientu je 1,00 0,150 na deň
Vlastník alebo užívateľ, ktorý v obci nie je prihlásený na trvalý pobyt, ale má v obci nehnuteľnosť 15
   
Sadzby miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli schválené Všeobecne záväzným nariadením č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Váhom.  

 

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje každý týždeň v pondelok.

Galéria

Prílohy

37-oznam-uroven-triedenia-kom.odpadov-na-rok-2021.pdf 46.43 Kbyte 24.02.2021
Kalendár zberu odpadov na rok 2021 57.03 Kbyte 30.12.2020