Všeobecné záväzné nariadenia

PLATNÉ - Všeobecné záväzné nariadenia

NEPLATNÉ - Všeobecné záväzné nariadenia

Prílohy

VZN 1/2019 o miestnej dani z nehnuteľností 41.70 Kbyte 17.12.2019
VZN 2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 54.80 Kbyte 17.12.2019
VZN 3/2019 o miestnej dani za psa 45.00 Kbyte 17.12.2019
VZN 4/2019 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami 53.05 Kbyte 17.12.2019
VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za rozvoj 41.00 Kbyte 18.12.2020
VZN č.2/2020 o určení spoločného školského obvodu 33.94 Kbyte 18.12.2020
38-vzn-12020-o-miestnom-poplatku-za-rozvoj.pdf 41.00 Kbyte 19.03.2021
39-vzn-22020-o-urceni-spolocneho-skolskeho-obvodu.pdf 33.94 Kbyte 19.03.2021