Miestne dane a poplatky

Sadzba dane za pozemky

 

 

Predmet dane

 

Ročná sadzba dane

a)

za ornú pôdu, ovocné sady, vinice,

 

 

trvalé trávne porasty

 

0,39 %

 (0,7767 € x m2 x 0,39% =0,003029 € za 1 m2

 30,29 za 1 ha)

0,39 %

(0,3014 € x m2 x 0,39% =0,001175 € za 1 m2

11,75 za 1 ha

b)

 

za záhrady

 

 

1,20 %

(1,32 € x m2 x 1,20% = 0,0158 € za 1 m2)

c)

za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

 

 

1,20 %

(1,32 € x m2x x 1,20% = 0,0158 € za 1 m2)

 

d)

 

za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb, ostatné hospodársky využívané vodné plochy

0,40 %

(0,0768 x m2 x 0,40% = 0,0003 € za 1 m2)

e)

 

za stavebné pozemky

 

1,50 %

(13,27 € x m2 x 1,50% = 0,1991 € za 1 m2)

 

Sadzba dane za pozemky v inundačnom území rieky Váh

 

Predmet dane

 

Ročná sadzba dane

b)

 

za záhrady v inundačnom území rieky Váh

 

 na 5,5%

(1,32 € x m2 x 5,5% = 0,0726 € za1 m2 )

f)

 

za zastavané plochy a nádvoria v inundačnom území rieky Váh

na 5,0%

(1,32 € x m2 x 5,0% = 0,0726 € za 1 m2)

 

 

 

Sadzba dane za stavby

 

 

Predmet dane

Ročná sadzba dane

a)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

0,070 euro

b)

stavby na pôdohospodársku produkciu skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,073 euro

c)

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,364 euro

d)

samostatne stojace garáže

0,109 euro

e)

stavby hromadných garáží

0,199 euro

f)

stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,109 euro

g)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,700 euro

h)

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

0,700 euro

i)

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

0,182 euro

 

-pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 zastavanej plochy o 0,050 euro za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

Sadzby daní z nehnuteľností boli schválené Všeobecne záväzným nariadením č.1/2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Dlhá nad Váhom.

 

Sadzba miestnych daní a poplatkov

 

 

Poplatky

Suma v euro za  rok

Poplatok za psa

Osamelo žijúci dôchodcovia po dovŕšení 62 rokov veku sú oslobodení od poplatku

 

8,00

Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci

 

24,00

Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci po dovŕšení 62 rokov veku

15,00

Právnická osoba, ktorá  užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako podnikanie

45,00

Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania

55,00

Právnická osoba, ktorá má zamestnancov - ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov je súčet priemerného počtu zamestnancov za predchádzajúci rok neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt. Výška koeficientu je 1,00

 

0,150 na deň

Vlastník alebo užívateľ, ktorý v obci nie je prihlásený na trvalý pobyt, ale má v obci nehnuteľnosť

15,00

 

Sadzba miestnej dani za psa bola schválená Všeobecne záväzným nariadením č.3/2019 o miestnej dani za psa na území obce Dlhá nad Váhom

 

Sadzby miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli schválené Všeobecne záväzným nariadením č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Váhom.