Sadzobník správnych poplatkov

SPRÁVNE POPLATKY

vyberané Obcou Dlhá nad Váhom v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01. 01. 2013

 

 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 

 

 

 

 

Položka 2

 

a)

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

     1,50 €

b)

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

     1,50 €

 

 

 

 

Položka 3

 

1.

Osvedčenie

 

a)

podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

     1,50 €

 

 

 

 

Položka 8

 

 

Vydanie potvrdenie alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)

     5,00 €

 

 

 

 

Položka 9

 

 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

   16,50 €

 

 

 

 

PÔDOHOSPODÁRSTVO

 

 

 

 

 

Položka 38

 

 

Vydanie rybárskeho lístka

 

a)

týždenný

     1,50 €

b)

mesačný

     3,00 €

c)

ročný

     7,00 €

d)

trojročný

   17,00 €

 

 

 

 

STAVEBNÁ SPRÁVA

 

 

 

 

 

Položka 59

 

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

 

1. pre fyzickú osobu

   40,00 €

 

2. pre právnickú osobu

 100,00 €

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

   20,00 €

 

 

 

 

Položka 60

 

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

 

a)

na stavby na bývanie

 

 

1. na stavbu rodinného domu

   50,00 €

 

2. na stavbu bytového domu

 200,00 €

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²

   25,00 €

 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²

   50,00 €

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

   35,00 €

 

2. bytových domov

 100,00 €

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

   30,00 €

 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

   30,00 €

 

3. na vodné stavy, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

   30,00 €

 

4. na spevnené plochy a parkoviská

   30,00 €

 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

30,00 €

e)     na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným

        budovám

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

   50,00 €

 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

   50,00 €

 

3. na vodné stavy, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

   50,00 €

 

4. na spevnené plochy a parkoviská

   50,00 €

 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

   50,00 €

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e)

   20,00 €

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením  pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

 

do 50 000 eur vrátane

 100,00 €

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

 200,00 €

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

 400,00 €

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

 600,00 €

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

 800,00 €

 

nad 10 000 000 eur

1000,00€

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby

   50,00 €

 

 

 

Položka 60a

 

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

 

1. právnickú osobu

 100,00 €

 

2. fyzickú osobu

   30,00 €

b)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 

 

1. právnickú osobu

   50,00 €

 

2. fyzickú osobu

   20,00 €

c)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

 

1. právnickú osobu

   30,00 €

 

2. fyzickú osobu

   10,00 €

d)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

   80,00 €

e)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

   10,00 €

f)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

   30,00 €

g)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

   10,00 €

 

 

 

 

Položka 61

 

 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby

3-násob. sadzby podľa polož.60

 

 

 

 

Položka 62

 

a)

Žiadosť o povolenie

 

 

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60

   30,00 €

 

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

    pre právnickú osobu

    pre fyzickú osobu

 

   50,00 €

20,00 €

 

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

    do 15 m2 vrátane

    od 15 m2 do 40 m2 vrátane

    nad 40 m2

 

60,00 €

200,00 €

430,00 €

 

4. terénnych úprav pre

16,50 €

 

pre právnickú osobu

100,00 €

 

pre fyzickú osobu

20,00 €

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

100,00 €

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

20,00 €

 

 

 

 

 

Položka 62a

 

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

 

1. rodinný dom

35,00 €

 

2. bytový dom

120,00 €

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

 

 

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m²

25,00 €

 

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m²

50,00 €

c)

Na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

 

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu

25,00 €

 

2. bytových domov

50,00 €

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

20,00 €

 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20,00 €

 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

20,00 €

 

4. na spevnené plochy a parkoviská

20,00 €

 

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady

20,00 €

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostaným budovám

 

 

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami

30,00 €

 

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30,00 €

 

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m², malé čistiarne odpadových vôd, jazierka

30,00 €

 

4. na spevnené plochy a parkoviská

30,00 €

 

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady

30,00 €

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)

20,00 €

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

 

do 50 000 eur vrátane

60,00 €

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane

120,00 €

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane

250,00 €

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane

400,00 €

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane

530,00 €

 

nad 10 000 000 eur

660,00 €

 

 

 

 

DOPRAVA

 

 

 

Položka 82

 

 

Povolenie na zvláštne užívanie

 

c)

miestnych komunikácií

80,00 €

 

 

 

 

Položka 83

 

e)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií

70,00 €

f)

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií

40,00 €

 

 

 

 

Položka 84

 

b)

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

40,00 €

 

 

 

 

Položka 85

 

c)

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

30,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 

 

 

 

 

Položka 140

 

a)

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

 

 

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj

1500,00€

c)

Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

 

 

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) v prvom až piatom bode

200,00 €

 

 

 

 

Položka 142

 

a)

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

6,50 €

b)

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

1,50

 

 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

 

 

 

 

Položka 160

 

 

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (pozn. ochrana prírody a krajiny - výrub drevín)

 

 

1. fyzická osoba

10,00 €

 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

100,00 €

 

 

 

 

Položka 161

 

 

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom (pozn. ochrana prírody a krajiny – výrub drevín)

 

 

1. fyzická osoba

10,00 €

 

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

100,00 €

 

 

 

 

Položka 162

 

t)

Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

5,00 €

u)

Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

5,00 €

v)

Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

5,00 €

       

 

Poznámka :

Oslobodenia, splnomocnenia a poznámky pre jednotlivé tu uvedené položky platia podľa sadzobníka správnych poplatkov – príloha zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Prílohy

Sadzobník správnych poplatkov 406.02 Kbyte 27.05.2015