Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa - správa o hodnotení navrhovanej činnosti

Obec Dlhá nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

Návrh činnosti a súvisiace dokumenty sú verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

Termín na uskutočnenie verejného prerokovania

ako aj pre zaslanie stanoviska a pripomienok  verejnosti posúva o ďalších 30 dní.

Záverečné zhrnutie bolo zverejnené na úradnej tabuli ako aj na web stránke obce dňa 04.02.2021. Lehota pre verejnosť podľa uvedenej informácie uplynie 08.03.2021.

Od 16.03.2021 plynie ďalšia 30 - dňová lehota, v rozmedzí ktorej bude v prípade priaznivej epidemiologickej situácie zvolané verejné prerokovanie. Takisto plynie nová 30 dňová lehota na zaslanie pripomienok verejnosti.

Do správy o hodnotení je možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom po telefonickom dohodnutí.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Ministerstvo ŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1,                 812 35 Bratislava  najneskôr do 15.05.2021.

Prílohy

1180-centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala.pdf 434.32 Kbyte 04.02.2021