Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Máme 890 obyvateľov. Približne 80 % občanov je maďarskej národnosti a 20 % občanov je slovenskej národnosti. Naša obec leží na brehu rieky Váh. Je tu nádherná príroda, v letných mesiacoch možnosť kúpania, rybolovu a turistiky. Neďaleko je aj priehrada Kráľová nad Váhom.
Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce


17.06.2021

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania pre stavbu - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

16.06.2021

Rozhodnutie - zastavenie konania o povolení/nepovolení obnovy konania vedeného na návrh Ing. Arpáda Beneša

15.06.2021

Mobilné očkovanie proti vírusu COVID-19 - Mobil oltás a COVID-19 vírus ellen

03.06.2021

Faktúry 2021

03.06.2021

Zmluvy 2021

02.06.2021

Zber veľkoobjemového odpadu - nagyméretű hulladékgyűjtés

01.06.2021

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

31.05.2021

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - schválenie regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

19.05.2021

Upovedomenie - Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov konania o podanom späť vzatí návrhov na začatie konania

13.05.2021

Centrum cirkulárnej ekonomiky CCA Šaľa - Pozvánka na verejné prerokovanie

13.05.2021

Rozpočet Obce Dlhá nad Váhom na r.2021-2023

13.05.2021

Opätovné informovanie verejnosti - Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

13.05.2021

Výročná správa a Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom za rok 2020

07.05.2021

Rozhodnutie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmenu vo forme Doplnenie a aktualizácia č.1

06.05.2021

COVID-19 INFO

06.05.2021

Oznámenie o zrušení verejného prerokovania - Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

03.05.2021

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

28.04.2021

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2021

28.04.2021

Oznámenie o začatí konania a povolení obnovy konania Cesta I/75 Šaľa - obchvat

23.04.2021

Informácia o konaní spoločného Verejného prerokovania navrhovanej činnosti - CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) Šaľa

22.04.2021

Očkovanie psov