Odpadové hospodárstvo

Sadzba miestnych daní a poplatkov  
   
Poplatky Suma v euro za  rok
Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci 15
Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci po dovŕšení 62 rokov veku 10
Právnická osoba, ktorá  užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako podnikanie 30
Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania 36,5
Právnická osoba, ktorá má zamestnancov - ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov je súčet priemerného počtu zamestnancov za predchádzajúci rok neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt. Výška koeficientu je 1,00 0,100 na deň
Vlastník alebo užívateľ, ktorý v obci nie je prihlásený na trvalý pobyt, ale má v obci nehnuteľnosť 10
   
Sadzby miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli schválené Všeobecne záväzným nariadením č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Váhom.  

 

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje každý týždeň v pondelok.

Galéria

Prílohy

24-81-vzn-2-2015-o-nakladani-s-odpadmi.pdf 355.30 Kbyte 27.01.2017
27-833-harmonogram-zberu-odpadu-dlha-nad-vahom-2019.pdf 57.03 Kbyte 11.01.2019
26-82-vzn-3-2015-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady.pdf 251.05 Kbyte 27.01.2017
23-80-vzn-1-2015-o-ovzdusi.pdf 424.85 Kbyte 27.01.2017