Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní