Informácie

Úradné hodiny / Hivatali órák

Pondelok - Utorok / Hétfő - Kedd
    7.30–12.00 12.30–15.30
Streda / Szerda
    7.30–12.00 12.30–16.00
Piatok / Péntek
    7.30–12.00 12.30–15.30

 

Organizačné zložky obce / A község szervezési egységei

Starosta obce / Polgármester: MVDr. Pavol Tóth
Úrad: Obecný úrad, Dlhá nad Váhom č.225, 92705 Šaľa 5
Telefón: 031/7702926
Fax: 031/7702931

 

Zástupca starostu / Alpolgármester: Ing. Csaba Lozsy
Telefón: 0905/951863

 

Hlavná kontrolórka / Főellenőr: Ing Mária Fülöpová, Adresa: Obecný úrad Selice. Tel.031/7792352

 

Adresa / Cím:

Obecný úrad

Dlhá nad Váhom č.225, 927 05 Šaľa 5
Telefón: 031/7702926
Fax: 031/7702926

Ložiová Marta – samostatná odborná referentka

* Dane z nehnuteľností
* Miestne poplatky
* Personalistika
* Mzdy
* Sociálne veci
* Evidencia SHR
* Obecné zastupiteľstvo
* Životné prostredie
* Miestne komunikácie
* Civilná ochrana
* Obrana
* Osvedčovanie podpisov a listín
* Pokladňa

Takácsová Zuzana – samostatná odborná referentka

* Účtovníctvo
* Evidencia obyvateľstva – stály zoznam voličov
* Evidencia cintorína
* Pomocná vojenská evidencia
* Evidencia podnikateľov
* Miestny rozhlas
* Verejné kultúrne podujatia
* Osvedčovanie podpisov a listín

 

Matričný úrad, Mestský úrad, Námestie svätej Trojice č.7, 927 00 Šaľa
Telefón: 031/7705981

 

Stavebný úrad, Obecný úrad Dlhá nad Váhom č.225, 927 05 Šaľa 5
Stránkové dni: každý utorok od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Ing. Mária Gašpieriková,
Telefón: 031/7702926, 0907/247987

 

Kultúrny dom  a obecná knižnica / Kultúrház és könyvtár
Dlhá nad Váhom č.226
prevádzková doba / nyitvatartás:
Pondelok / Hétfő : 15.30 - 16.30

* možnosť krátkodobého prenájmu sály
* kapacita: 100 osôb
* počet knižných jednotiek: 4313

 

Klub dôchodcov / Nyugdíjas klub

Dlhá nad Váhom č.409
správca - Obec Dlhá nad Váhom
Telefón: 031/7702926
Fax: 031/7702926

* možnosť príležitostného prenájmu
* kapacita 60 osôb

 

Cintorín a dom smútku / Temető

Dlhá nad Váhom č.377
Prevádzkovateľ Obec Dlhá nad Váhom
Telefón: 031/7702926
Fax: 031/7702926

 

Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií / Közterületek karbantartása
Tibor Andódi, Dlhá nad Váhom č.48
Telefón: 0915/425091