Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Prílohy

820-sprava-o-vysledku-volieb-2018.doc 40.00 Kbyte 16.11.2018
794-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-na-poslancov.pdf 59.75 Kbyte 25.09.2018
791-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-na-starostu.pdf 37.23 Kbyte 25.09.2018
775-oznamenie-o-vymenovani-zapisovatela.doc 28.00 Kbyte 05.09.2018
760-elektronicka-edresa.rtf 41.14 Kbyte 13.08.2018
759-zverejnenie-poctu-obyvatelov.pdf 37.59 Kbyte 13.08.2018
758-oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-a-utvoreni-volebneho-obvodu.pdf 31.96 Kbyte 13.08.2018
728-vyhlasenie.pdf 150.65 Kbyte 11.07.2018
727-informacie-pre-volica-v-slovenskom-jazyku.docx 20.84 Kbyte 11.07.2018
726-informacie-pre-volicov-v-madarskom-jazyku.docx 26.80 Kbyte 11.07.2018