Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Máme 890 obyvateľov. Približne 80 % občanov je maďarskej národnosti a 20 % občanov je slovenskej národnosti. Naša obec leží na brehu rieky Váh. Je tu nádherná príroda, v letných mesiacoch možnosť kúpania, rybolovu a turistiky. Neďaleko je aj priehrada Kráľová nad Váhom.
Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce


30.10.2020

COVID-19 INFO – Celoplošné testovanie

28.10.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2020

19.10.2020

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č.229/1991 Zb. pre vlastníkov lesných pozemkov

01.10.2020

Faktúry 2020

17.09.2020

Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

11.09.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky - chodník

02.09.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

25.08.2020

Prerušenie distribúcie elektriny

17.08.2020

Rozhodnutie - verejná vyhláška - stavebné povolenie Cesta I/75 Šaľa - obchvat

05.08.2020

Zber veľkoobjemového odpadu

31.07.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28.07.2020

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

28.07.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2020

16.07.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavy

15.07.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

15.07.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

09.07.2020

Dotácia z Fondu na podporu umenia na interiérové vybavenie knižnice

06.07.2020

Odpočet vodomerov v domácnostiach - Vízórák leolvasása

02.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa obchvat

16.06.2020

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - zaslanie oznámenia

03.06.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods.6 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia