Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Máme 890 obyvateľov. Približne 80 % občanov je maďarskej národnosti a 20 % občanov je slovenskej národnosti. Naša obec leží na brehu rieky Váh. Je tu nádherná príroda, v letných mesiacoch možnosť kúpania, rybolovu a turistiky. Neďaleko je aj priehrada Kráľová nad Váhom.
Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce


02.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa obchvat

16.06.2020

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - zaslanie oznámenia

03.06.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods.6 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

02.06.2020

Faktúry 2020

25.05.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa

21.05.2020

Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č.7

06.05.2020

Rozhodnutie - verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa - obchvat - vrátenie na nové prejednanie

04.05.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2020

22.04.2020

KORONAVÍRUS

10.04.2020

Veľkonočný pozdrav

07.04.2020

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

31.03.2020

Rozpočet obce Dlhá nad Váhom na r.2020-2022

30.03.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

30.03.2020

Sociálna poisťovňa informuje: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

27.03.2020

Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom za rok 2019

26.03.2020

Ponuka starším osamelým občanom

23.03.2020

Oznámenie COOP Jednota Galanta, SD

18.03.2020

Informácie o úradných hodinách na úradoch

17.03.2020

Zber odrezkov

16.03.2020

Oznámenie obvodnej lekárky MUDr. Majorovej

04.03.2020

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny