Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Máme 890 obyvateľov. Približne 80 % občanov je maďarskej národnosti a 20 % občanov je slovenskej národnosti. Naša obec leží na brehu rieky Váh. Je tu nádherná príroda, v letných mesiacoch možnosť kúpania, rybolovu a turistiky. Neďaleko je aj priehrada Kráľová nad Váhom.
Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce


06.08.2020

Faktúry 2020

05.08.2020

Zber veľkoobjemového odpadu

31.07.2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28.07.2020

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

28.07.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2020

16.07.2020

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavy

15.07.2020

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

15.07.2020

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

09.07.2020

Dotácia z Fondu na podporu umenia na interiérové vybavenie knižnice

06.07.2020

Odpočet vodomerov v domácnostiach - Vízórák leolvasása

02.07.2020

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa obchvat

16.06.2020

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - zaslanie oznámenia

03.06.2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa § 73 ods.6 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

25.05.2020

Verejná vyhláška - oznámenie o zámere schváliť Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa

21.05.2020

Územný plán mesta Šaľa - Zmeny a doplnky č.7

06.05.2020

Rozhodnutie - verejná vyhláška - Cesta I/75 Šaľa - obchvat - vrátenie na nové prejednanie

04.05.2020

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2020

22.04.2020

KORONAVÍRUS

10.04.2020

Veľkonočný pozdrav

07.04.2020

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva

31.03.2020

Rozpočet obce Dlhá nad Váhom na r.2020-2022