Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec s počtom 890 obyvateľov je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Približne 80 % občanov je maďarskej a 20 % občanov je slovenskej národnosti.
Naša obec leží v nádhernej prírode na ľavom brehu rieky Váh, neďaleko priehrady Kráľová. V letných mesiacoch je tu možnosť kúpania, rybolovu a turistiky.

Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce10.12.2019

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností v súlade s §15a zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

10.12.2019

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

10.12.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

06.12.2019

Zmluvy 2019

03.12.2019

Faktúry 2019

03.12.2019

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

02.12.2019

Mikulášska oslava 2019/ Mikulás napi ünnepség 2019

29.11.2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Dlhá nad Váhom

28.11.2019

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa - rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti

27.11.2019

Stanovisko Okresného úradu Šaľa k Vybudovaniu systému na zadržiavanie a vsakovanie dažďových vôd v obci Dlhá nad Váhom

26.11.2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani za psa na území obce Dlhá nad Váhom

26.11.2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Dlhá nad Váhom

25.11.2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Váhom

12.11.2019

Zmena odpočtového a fakturačného cyklu vodného a stočného

12.11.2019

Verejné prerokovanie - Správa o hodnotení strategického dokumentu Regionálny plán udržateľnej mobility NSK

12.11.2019

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - predĺženie verejných sietí a prípojky k bytovému domu SO 07a predĺženie NN rozvodov, SO 07b Zemná NN prípojka

11.11.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania podľa ust. § 73 vodného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

06.11.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

23.10.2019

Informácie o správnych konaniach

21.10.2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

16.10.2019

Zber veľkoobjemového odpadu.