Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec s počtom 890 obyvateľov je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Približne 80 % občanov je maďarskej a 20 % občanov je slovenskej národnosti.
Naša obec leží v nádhernej prírode na ľavom brehu rieky Váh, neďaleko priehrady Kráľová. V letných mesiacoch je tu možnosť kúpania, rybolovu a turistiky.

Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce23.01.2020

Ochrana chovov pred zavlečením vtáčej chrípky - informovanie verejnosti

22.01.2020

Upovedomenie - Verejná vyhláška - Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania

08.01.2020

Informácie o správnych konaniach

03.01.2020

8. zasadnutie obecného zastupiteľstva

02.01.2020

Zmluvy 2019

02.01.2020

Rozhodnutie - verejná vyhláška - stavebné povolenie Cesta I/75 Šaľa - obchvat

31.12.2019

Faktúry 2019

23.12.2019

Vianočný pozdrav / Karácsonyi üdvözlet

20.12.2019

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom

20.12.2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2020

17.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami

17.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o miestnej dani za psa

17.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

17.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o miestnej dani z nehnuteľností

13.12.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

10.12.2019

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností v súlade s §15a zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

10.12.2019

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

03.12.2019

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

02.12.2019

Mikulášska oslava 2019/ Mikulás napi ünnepség 2019

28.11.2019

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa - rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti

27.11.2019

Stanovisko Okresného úradu Šaľa k Vybudovaniu systému na zadržiavanie a vsakovanie dažďových vôd v obci Dlhá nad Váhom